Klachtenregeling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie Bewindsaam
Eigenaar M. Cornelissen
Bewindvoerder De verantwoordelijke voor de cliënten dossiers
Klager De persoon wie onvrede heeft over de dienstverlening van Bewindsaam
Brancheorganisatie Branchevereniging voor professionele bewindvoerders (NBBI)
Cliënt Een onder bewind gestelde bij Bewindsaam
Bezwaar Een schriftelijke ter kennisname van de uiting van onvrede over de dienstverlening
Klacht Een schriftelijke en uitdrukkelijke als klacht ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de eigenaar van Bewindsaam. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de eigenaar is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden, dan kan hij/zij een officiële klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht dient origineel ondertekend te zijn en dient tenminste te bevatten:

  • Naam en adres van de klager
  • De dagtekening
  • Duidelijke omschrijving van de klacht

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

  • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht tot een kantonrechter of andere burgerlijke rechter heeft gewend
  • De klacht anoniem is
  • Het feit waarover wordt geklaagd langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de eigenaar schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor bewindvoerders (NBBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is om bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de cliënt.

Artikel 8

De klachten worden gearchiveerd in een centraal registratiesysteem.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.